WYPRZEDAŻ! Na wybrane produkty do - 70%!

×
Wyszukaj produkty:

RODO

IX. Administrator Danych

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący KoVis&Guziczek Konrad Wiśniewski ul. Świerkowa 22 08-110 Siedlce NIP 8212647851 REGON 365322229

9.2. Cele i czas przetwarzania

9.2.1. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:

a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie
upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do
czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

9.3. Odbiorcy danych

9.3.1. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b) podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji  płatniczych;

c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów  prawa;

e) podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie  Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym  działalność Prowadzącego Sklep.

9.4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

9.4.1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

9.5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.